fbpx

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU „WWW.PRAWODLAZARZADU.PL” (DALEJ „REGULAMIN”)

Wstęp

1.1.   Regulamin określa niniejszy Regulamin ustalający zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego na stronie www.prawodlazarzadu.pl (zgodnie z poniższa definicją, dalej zwanego Serwisem) oraz zasady świadczenia (w tym sprzedaży i wykonywania) usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez DATOM sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-654), przy ul. Śniadeckich 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000778316, posiadająca NIP: 7010915905, numer REGON: 382894116.

1.2. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).Przed skorzystaniem z Serwisu, są Państwo zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do korzystania z Serwisu i Usług oferowanych za jego pośrednictwem wymaga akceptacji Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnego zdania. Przeglądanie treści zamieszczonych w Serwisie nie daje użytkownikom Serwisu żadnych praw licencyjnych ani praw autorskich do korzystania z treści w nim zamieszczonych poza uprawnieniem do wyświetlania na komputerze i urządzeniach mobilnych oraz do zapoznania się z treściami w celu ograniczonym przepisami o dozwolonym użytku prywatnym.

Definicje

3.1. Serwis – oznacza stronę internetową www.PrawodlaZarzadu.pl, stanowiąca platformę do promowania Usługowcy oraz jego usług a także do sprzedaży Usług oferowanych przez Usługodawcę oraz podmioty trzecie.

3.2.Usługodawca – oznacza DATOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-654), przy ul. Śniadeckich 17.

3.3. Użytkownik – w zależności od kontekstu w jakim została użyta w Regulaminie, osoba korzystająca z Serwisu lub nabywca Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

3.4. Materiały – audiowizualne materiały edukacyjne lub szkoleniowe oferowane odpłatnie lub nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę lub osoby trzecie.

3.5. Usługa –usługa świadczona odpłatnie przez Serwis polegająca na zapewnieniu czasowego dostępu do Materiałów, zamówionych indywidualnie przez Użytkownika, udostępnianych Użytkownikowi za pośrednictwem Internetu, w czasie rzeczywistym, w ramach transmisji danych, na warunkach opisanych w Regulaminie (w tym „webinary”, szkolenia on-line, poradniki w formie audiowizualnej, audiobooki, itp.).

3.6. Dostęp do Usługi – prawo Użytkownika do korzystania z Usługi, po uprzednim spełnieniu warunków Regulaminu i uiszczeniu opłaty za Usługę.

3.7. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą.

3.8. Sprzęt – urządzenie spełniające określone w Regulaminie minimalne wymagania techniczne i posiadające dostęp do Internetu.

 1. Postanowienia ogólne 

4.1. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania Regulaminu.

4.2. Świadczenie Usług w ramach Serwisu odbywa się zgodnie i na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tj. wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na Państwa indywidualne żądania.

 1. Warunki korzystania z Serwisu

5.1. Dostęp do podstawowych treści wyświetlanych na stronach Serwisu jest powszechny.

5.2. Dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu, w tym możliwość zakupu Usług wymaga założenia konta w Serwisie.

5.3. Dostęp i korzystanie z Materiałów wymaga zawarcia Umowy, zawieranej na warunkach określonych na stronie Serwisu poświęconej danej Usłudze oraz – w zakresie na niej nim nieuregulowanym – w Regulaminie. Cześć Materiałów może być udostępniana nieodpłatnie w celu promocji ich pełnopłatnych wersji.

5.4. Założenie konta w Serwisie następuje, poprzez dostępny na stronie internetowej formularz rejestracyjny, do czego wymagane jest podanie danych osobowych – zgodnie z treścią formularza. Użytkownik dokonujący rejestracji konta zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności Serwisu, wyświetlaną w procesie rejestracji konta.

5.5. Logowanie do Serwisu następuję za pomocą loginu wybranego przez Użytkownika i hasła.

5.6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe od razu po zweryfikowaniu adresu e-mail, podanego przez Użytkownika w momencie rejestracji konta. Weryfikacja adresu e-mail polegać będzie na potwierdzeniu w nadesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail, poprzez kliknięcie w link przenoszący Użytkownika do Serwisu.

5.7. Zawarcie Umowy następuje przy pomocy formularza zamówienia dostępnego w Serwisie.

5.8. Koszt danego Materiału określany jest każdorazowo, w informacjach dotyczących danego Materiału.

5.9. Ceny Materiałów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa.

5.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Usługi, jak również do prowadzenia czasowej akcji promocyjnej czy udzielania rabatu. Promocje i rabaty nie sumują się. Wprowadzenie ww. zmian nie wpływa na Usługę wykupioną przez Użytkownika przed dokonaniem przedmiotowej zmiany czy ustanowienia czasowej akcji promocyjnej czy

przed udzieleniem rabatu.

Wymagania techniczne

6.1. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu.

6.2. Transmisja danych związana z korzystaniem z Usług nie jest przedmiotem Umowy i jej koszt obciąża Użytkownika, stosownie do umowy łączącej go z operatorem, z którego usług korzysta.

6.3. Przed skorzystaniem z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami technicznymi zawartymi w Regulaminie.

6.4.  Do prawidłowego korzystania z Serwisu potrzebny jest sprzęt, spełniający m.in. wymagania techniczne opisane w treści Serwisu, przy czym o ile co innego nie wynika z treści opisu danej Usługi, są nimi:

 1. a) zainstalowana aktualna wersja przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików Cookiem oraz JavaScript, w tym np. Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari (wersja wyższa niż 10.0)

6.5. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego korzystania z Serwisu, jednakże nie odpowiada za środowisko informatyczne Użytkownika, które m.in.:

 1. a) ogranicza lub uniemożliwia korzystanie z Serwisu (przez to rozumie się również w korzystanie przez Użytkownika z różnego rodzaju programów antywirusowych, blokad itp.,

które mogą wpłynąć na jakoś świadczonych usług),

 1. b) obniża jakość odtwarzania i korzystania z materiałów publikowanych w Serwisie, szczególnie szkoleń on-line czy materiałów dostępnych w ramach streamingu / VOD.

6.6. Z uwagi na niezależne od Usługodawcy właściwości Internetu oraz sprzętu komputerowego, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu i Usług.

 1. Własność intelektualna
 2.  

7.1. Wszelkie Materiały udostępnione w Serwisie podlegają ochronie prawnej, w szczególności z tytułu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, zgodnie z obowiązującym prawem, mając na względzie prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste twórców Serwisu lub osób trzecich do materiałów.

7.3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu jedynie dla własnego użytku osobistego pozostającego bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

7.4. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania w całości lub w części, pobierania lub utrwalania w inny sposób, wprowadzania modyfikacji, przesyłania lub innego udostępniania

materiałów umieszczonych w Serwisie, w tym publicznego odtwarzania, jak również korzystania lub udostępniania materiałów w celach komercyjnych. Użytkownik nie nabywa żadnych praw do korzystania z lub rozpowszechniania opracowaniami, w tym modyfikacjami Materiałów lub ich części.

7.5. Udostępnienie Materiałów użytkownikowi następuje na czas określony, podany w treści opisu Usługi, a dostęp do Materiałów możliwy jest wyłącznie po uprzednim zalogowaniu

do konta użytkownika, na którym to koncie Materiały są przechowywane (tzw. wirtualna biblioteka) z przeznaczeniem do wyświetlenie ich przez Użytkownika w okresie trwania aktywnej Usługi.

7.6. Wydruki tzw. zrzutów ekranu lub treści zawartych w Materiałach, a także wyświetlanie Materiałów w innym celu niż własne cele edukacyjne i szkoleniowe Użytkownika jest niedozwolone. Publiczne rozpowszechnianie lub publiczne wyświetlanie Materiałów jest niedozwolone.

7.7. Naruszenie warunków korzystania z Materiałów określonych w Regulaminie lub treści zawartej Umowy – stanowi samodzielną podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Użytkownika, bez prawa do zwrotu należności. Również dalej idące roszczenia, w tym odszkodowawcze wynikające z przepisów prawa mogą mieć zastosowanie.

 1. Odpowiedzialność
 2.  

8.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie przez osoby trzecie, w tym przez Użytkownika.

8.2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika.

8.3. Treść publikowana w ramach Serwisu ma charakter informacyjny – nie stanowi opinii prawnej ani innej formy świadczenia usług doradczych, w tym prawniczych.

 1. Reklamacje
 2.  

9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w zakresie korzystania z Serwisu.

9.2. Reklamacje należy zgłaszać na adres korespondencyjny Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@prawodlazarzadu.pl, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

9.3.   W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, wskazując Usługę, której reklamacja dotyczy, a także wskazać okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji oraz przekazać dane pozwalające na skontaktowanie się z Użytkownikiem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail). W przypadku konieczności pozyskania istotnych dla rozpatrzenia reklamacji informacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia reklamacji, określając termin i zakres tego uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

9.4.   W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych kontaktowych do Użytkownika zgłaszającego reklamację, o których mowa w punkcie 8.3 powyżej, Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

9.5.   Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

9.6.   W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

9.7.   Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

 1. Dane osobowe
 2.  

10.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu korzystania z Serwisu jest Usługodawca.

10.2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym plików cookies, zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy.

 1. Postanowienia końcowe

11.1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

11.2.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

11.3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Usługodawcy.

11.4.  W przypadku Umów zawartych przed opublikowaniem zmienionego Regulaminu,

Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zawarcia

Umowy.

11.5. Wszelkie pytania, uwagi oraz wnioski można kierować na adres korespondencyjny Usługodawcy bądź w formie elektronicznej, na podany adres e-mail: biuro@prawodlazarzadu.pl.

 1. Płatności
 2.  

12.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w sklepie prawodlazarzadu.pl jest Blue Media S.A.

12.2 Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:

 

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

12.3 Zwroty płatności – Sprzedawca- w terminie do 3 dni roboczych- dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

12.4 Czas realizacji – czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

12.5 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

top