fbpx

Nadchodzą wiążące polecenia dla zarządów

Odpowiedzialność członka zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu – Kto rządzi w spółkach?

Oczywiście, powinno być tak: Zarząd rządzi, rada nadzorcza nadzoruje, wspólnicy lub akcjonariusze inwestują. Prawdopodobnie jednak nie w każdej spółce tak jest. Przykłady z praktyki bezsprzecznie pokazują, że bardzo często zarząd podpisuje, rada nadzorcza, wspólnicy lub akcjonariusze decydują.

Przykłady z życia wzięte

Przypominając sobie sytuacje z praktyki, jeszcze bardziej wzbudzają one nasze oburzenie. Z tego względu, że nie raz ani dwa słyszeliśmy, że niektórzy członkowie zarządu choć powinni być w opozycji do takich poleceń, to jednak mają tak:

„Poręczycie ten kredyt matuli [spółce matce]”.

„Słuchaj [do prezesa zarządu] przyjdzie do Ciebie na rozmowę Jan Kowalski, zatrudnisz go na doradcę zarządu”.

„A co do umowy z dystrybutorem XYX, to wiecie [do zarządu] mamy dług wdzięczności, dajcie im godny rabat”.

Zakaz czy nakaz

Niby wiemy, że tak nie można. Wszak ustawodawca w Kodeksie spółek handlowych wprost wyłączył możliwość wydawania Zarządowi wiążących poleceń. 

Dotyczy to zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń. Tych, które dotyczącą prowadzenia spraw spółki. (art. 219 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Jak i spółki akcyjnej:

Walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. (art. 375 (1) Kodeksu spółek handlowych).

Odpowiedzialność członka zarządu za wykonywanie wiążących poleceń

Wykonywanie poleceń wydanych przez rady nadzorcze, wspólników, akcjonariuszy nie zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Jeśli wykonane „pod dyktando” innych, okazały się niekorzystane dla spółki. Nadchodzi jednak nowy porządek prawny.

Jest projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, w którym zostały uregulowane wiążące polecenia dla zarządów. Będą one dotyczyły relacji spółek działających w tzw. grupie spółek.

Na potrzeby tej publikacji opowiem o pewnej zmianie, która może mieć wpływ na decyzję o objęciu funkcji członka zarządu w danej spółce.

Wiążące polecenia w grupie spółek a odpowiedzialność członka zarządu

Otóż, spółka dominująca będzie mogła wydać spółce zależnej wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki. Takie wiążące polecenie będzie musiało mieć formę pisemną i wskazywać interes grupy spółek. A także spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej będące następstwem wykonania polecenia spółki dominującej. Jednak to nie wszystko! Wiążące polecenie będzie musiało też wskazywać  przewidywany sposób i czas naprawienia szkody spółce zależnej. Szkody poniesionej w wyniku stosowania się do polecenia spółki dominującej!

Odmowa wykonania wiążącego polecenia

Wiążące polecenia, jak wiemy, mogą być różne, wśród nich są i takie, które dotyczą np. zadłużenia spółki. Spółka zależna należąca do grupy spółek, będzie mogła odmówić wykonania wiążącego polecenia. Wtedy, gdy wykonanie polecenia doprowadziłoby do niewypłacalności tej spółki albo do zagrożenia niewypłacalnością.

Natomiast jednoosobowa spółka zależna będzie mogła odmówić wykonania wiążącego polecenia tylko w przypadku, gdy wykonanie polecenia doprowadziłoby do niewypłacalności tej spółki albo do zagrożenia niewypłacalnością.

Zatem, jeśli będziemy w zarządzie spółki zależnej jednoosobowej to musimy mieć konkretną wiedzę na temat przesłanek do niewypłacalności spółki. Możesz szybko i prosto nauczyć się jak ocenić czy spółka, którą zarządzasz czy zarządzać będziesz, wejdzie w stan niewypłacalności – wystarczy, że zapoznasz się ze szkoleniem VOD Upadłość a odpowiedzialność zarządu. 

Jeśli natomiast będziesz w zarządzie spółki należącej do grupy spółek, ale innej niż jednoosobowa, to odmowa wykonania wiążącego polecenia, będzie mogła nastąpić jeżeli wystąpi uzasadniona obawa, że będzie ono sprzeczne z interesem tej spółki i wyrządzi jej szkodę. Szkodę, która nie będzie naprawiona przez spółkę dominującą lub inną spółkę zależną należącą do grupy spółek, w okresie najbliższych dwóch lat licząc od dnia, w którym nastąpi zdarzenie wyrządzające szkodę.

Zwolnienie z odpowiedzialności za szkody

Warto będzie przy tej okazji przejrzeć umowy i statuty spółek i przemyśleć, czy nie wprowadzić surowszych wymogów odmowy wykonania wiążącego polecenia.

Dużą rolę odegra też biuro zarządu, bo pojawią się obowiązki do tworzenia obligatoryjnych uchwał.  Odmowa wykonania wiążącego polecenia wymagać będzie uprzedniej uchwały zarządu spółki zależnej wraz z uzasadnieniem.

I teraz hit! Za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia, członek zarządu i też rady nadzorczej spółki zależnej nie będzie ponosił odpowiedzialności na podstawie słynnych przepisów art. 293 (dot. sp. z o. o.) i art. 483 (dot. spółki akcyjnej).

O tym rodzaju odpowiedzialności mówię na moich szkoleniach VOD – koniecznie zapoznaj się ze szkoleniami, w których opowiadam o odpowiedzialności członka zarządu

Kto zatem i na jakich zasadach odpowie jeżeli wykonanie wiążącego polecenia przez zarząd spółki zależnej doprowadzi do strat, niewypłacalności i innych problemów spółki zależnej?

Przyjdź, dowiedz się i zarządzaj spółką bez ryzyka! 

Każdego miesiąca prowadzę szkolenia online. Wejdź na stronę Akademii i zobacz jaki jest najbliższy termin.

7 lutego 2021

0 responses on "Nadchodzą wiążące polecenia dla zarządów"

Leave a Message

top